Wednesday, September 10, 2014

Sam Ypma walks Delpozo Spring 2015 at New York Fashion Week